web analytics

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.najlepsie-vina.sk a zároveň predajcom tovaru propagovaného v tomto internetovom obchode je spoločnosť 3MH, s.r.o., Bratislavská 78/24, 924 01 Galanta. Poštová adresa spoločnosti je: 3MH, s.r.o., Bratislavská 78/24, 924 01 Galanta. Adresa kancelárskych priestorov a miesta osobného odberu spoločnosti je: 3MH, s.r.o., Bratislavská 58, 924 01, Galanta.

Objednanie tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu www.najlepsie-vina.sk po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže objednávku zrušiť pred jej odoslaním. Po jej odoslaní nie je možné objednávku zrušiť. V prípadoch, že sa predávajúci a kupujúci dohodli na dodávke tovaru, ktorý nebol uvedený v ponuke na internetovej stránke www.najlepsie-vina.sk, alebo bol na tejto stránke uvedený ako tovar na objednávku je objednávku možné zrušiť pred naskladnením objednaného tovaru. Po tomto momente nie je možné objednávku zrušiť bez ohľadu na to, či bola objednávka odoslaná.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje nepredávať víno osobám mladším ako 18 rokov. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar požadovaného druhu a množstva na základe objednávky, ktorú zákazník uskutočnil prostredníctvom internetového obchodu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Predávajúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar v prípade doručenia kuriérskou službou adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. V prípade osobného odberu sa predávajúci zaväzuje pripraviť objednaný tovar na prevzatie vo vopred dohodnutej lehote na vopred dohodnutom mieste.

Povinnosti kupujúceho

Súhlasom s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pri vytvorení objednávky kupujúci potvrdzuje, že v momente uskutočnenia objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.najlepsie-vina.sk už dovŕšil vek 18 rokov. V prípade, že kupujúci klamlivo informoval predávajúceho o svojom veku, sa kupujúci zaväzuje znášať všetky prípadné sankcie a pokuty, ktoré predávajúcemu môžu vzniknúť v súvislosti s predajom alkoholického nápoja osobe mladšej ako 18 rokov. Kupujúci sa zaväzuje prevziať zakúpený, respektíve objednaný tovar. V prípade úhrady na bankový účet sa zákazník zaväzuje uhradiť celú sumu objednávky na účet predávajúceho. V prípade platby na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť sumu objednávky pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy pri doručení berie zákazník na vedomie, že predávajúci si môže vymáhať dodatočné náklady vzniknuté neúspešným dodaním.

Reklamácie

Reklamácie tovaru musia byť doručené výhradne písomnou formou na poštovú adresu spoločnosti alebo na e-mail: obchod@najlepsie-vina.sk. Reklamácia sa vzťahuje iba na preukázateľné výrobné závady spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po prevzatí tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na závady, ktoré boli spôsobené po dodaní tovaru nevhodným skladovaním alebo neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho.

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné v prípade, ak predávajúci dodal tovar iného druhu alebo v inom množstve, ako požadoval kupujúci. V tomto prípade predávajúci po dohode s kupujúcim môže dodať chýbajúci tovar v náhradnom termíne, zameniť chybne dodaný tovar za iný alebo vráti cenu za nedodaný tovar kupujúcemu. Kupujúci má podľa platnej legislatívy možnosť odstúpiť od objednávky a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom balení je kupujúci povinný na vlastné náklady doručiť na adresu: (adresa kancelárie) spolu s dodacím listom a označením, že sa jedná o vrátenie tovaru.

Trvanlivosť vín a olejov

Trvanlivosť jednotlivých druhov vín je individuálna. Predajca sa zaväzuje informovať kupujúceho o potenciálnej trvanlivosti objednaných vín prostredníctvom internetového obchodu, pokiaľ takúto informáciu poskytuje výrobca vína. Pri olivových olejoch je ich doba spotreby uvedená na obale.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky www.najlepsie-vina.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok je prevádzkovateľ povinný informovať o tejto zmene prostredníctvom internetovej stránky.

Kupujúci pred zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

Košík

loader
Top